EVENT CALENDAR

2 Oct 2022

IEB Matric Art Practical

8:00 am - 3:00 pm
2 Oct 2022

Boarders return

4:30 pm - 5:30 pm
3 Oct 2022

Week A

12:00 am - 12:00 am
3 Oct 2022

Term 4 Begins

12:00 am - 12:00 am
3 Oct 2022

Prep Sport practices begin

12:00 am - 12:00 am
4 Oct 2022
4 Oct 2022

IEB isiXhosa Oral Moderation

12:00 am - 12:00 am
5 Oct 2022

Staff Forum Meeting

3:00 pm - 3:00 pm
6 Oct 2022

Gr 7 WWE

12:00 am - 12:00 am
6 Oct 2022

Boarders’Dinner

12:00 am - 12:00 am
6 Oct 2022
7 Oct 2022

Blood donation Clinic

12:00 am - 12:00 am
7 Oct 2022

IEB Spanish Oral Moderation

12:00 am - 12:00 am
7 Oct 2022

IEB German Oral Moderation

11:00 am - 12:00 pm
7 Oct 2022

2023 SLC Workshop

1:30 pm - 5:00 pm
8 Oct 2022
10 Oct 2022

Week B

12:00 am - 12:00 am
10 Oct 2022
10 Oct 2022

Matric Art Exhibition

6:00 pm - 6:00 pm
11 Oct 2022

College Awards Ceremony

7:00 pm - 7:00 pm
12 Oct 2022
12 Oct 2022
13 Oct 2022

IEB French Oral Moderation

12:00 am - 12:00 am
13 Oct 2022
14 Oct 2022

Gr 3 Market Day

12:00 am - 12:00 am
14 Oct 2022

Uncorked Charity Gig

12:00 am - 12:00 am
15 Oct 2022

2023 SLC Camp

12:00 am - 12:00 am
1 2 3 4